കൊടുക്കുവാനുള്ള വഴികൾ

ക്രെഡിറ്റ് / ഡെബിറ്റ്, പേപാൽ

ഒരു സുരക്ഷിത ഓൺലൈൻ സംഭാവന നിലവിൽ വരുത്താൻ ഈ ലിങ്കിലേക്ക് പോകുക .

ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ / SEPA

പുതിയത്! We are now able to accept donations in Euros through Single European Payment Area (SEPA) transfer, and British Pounds through BACS transfer. (All the donations via wire transfer are subject to a $5 USD charge imposed by Mozilla’s bank. Therefore, please keep this in mind when deciding to donate to us via wire transfer.)

Please remember that donations are deductible for U.S. income tax purposes only.


യൂറോ:

അക്കൗണ്ട് കറൻസി: യൂറോ (EUR)
സ്വീകരിക്കുന്ന ബാങ്ക് (കൊടുക്കേണ്ടത്): Standard Chartered Bank
നഗരം & രാജ്യം /പ്രദേശം: ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട്, ജർമ്മനി
SWIFT/BIC കോഡ്: SCBLDEFX
Beneficiary Name (For credit to): SVB-Mozilla Foundation
IBAN: DE67512305000500136802


ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിംഗ്:

അക്കൗണ്ട് കറൻസി: ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിംഗ് (GBP)
സ്വീകരിക്കുന്ന ബാങ്ക് (കൊടുക്കേണ്ടത്): National Westminster Bank
നഗരം & രാജ്യം /പ്രദേശം: ലണ്ടൻ, യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം
ബാങ്ക് സോർട്ട് കോഡ്: 60-00-04
അക്കൗണ്ട് നമ്പർ (8 അക്കം): 10017496
Beneficiary Name (For credit to): SVB RE Mozilla Foundation

SWIFT/BIC കോഡ്: NWBKGB2L
IBAN: GB77NWBK60000410017496

നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ഞങ്ങളുടെ മേല്‍വിലാസം ചോദിച്ചാല്‍, അത് 331 E. Evelyn Ave, Mountain View, CA 94041 USA ആണ്.


യുഎസ് ഡോളറുകൾ:

സ്വീകരിക്കുന്ന ബാങ്ക് (കൊടുക്കേണ്ടത്): Silicon Valley Bank
വിലാസം: 3003 Tasman Drive, Santa Clara, CA 94054 USA

Domestic Transfers:

റൂട്ടിംഗ് & ട്രാൻസിറ്റ് (ABA): 121140399
Beneficiary Name (For credit to): Mozilla Foundation
അക്കൗണ്ട് നമ്പർ: 3302412870

International Wire Transfers (except EUR or GBP Transfers):

റൂട്ടിംഗ് & ട്രാൻസിറ്റ് (ABA): 121140399
Beneficiary Name (For credit to): Mozilla Foundation
അക്കൗണ്ട് നമ്പർ: 3302412870
SWIFT/BIC കോഡ്: SVBKUS6S


മറ്റ് എല്ലാ കറൻസികളും

If you would like to know the IBAN to donate in other currencies, please email donate@mozilla.org.

പരിശോധിക്കുക (തപാൽ സേവനം വഴി)

Please send a check with a separate note including your email address, and payable (payee) to “Mozilla Foundation”

Mozilla Foundation
PO Box 98223
Washington DC 20090-8223
USA

കറൻസികൾ

സുരക്ഷിതമായ ഓൺലൈൻ സംഭാവന ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ കറൻസി തിരഞ്ഞെടുക്കുക:

ബിറ്റ്കോയിൻ

The Mozilla Foundation is a California non-profit corporation exempt from United States federal income taxation under IRC 501(c)(3) and a public charity classified under IRC sections 170(b)(1)(A) and 509(a)(1). Bitcoin donations Mozilla receives are considered charitable contributions under U.S. federal tax laws, to be used in its discretion for its charitable purposes. Because the IRS has indicated that it will treat bitcoin as property for U.S. tax purposes (see IRS Notice 2014-21), donations of bitcoin may be subject to special rules as to the amount of your charitable deduction, the documentation that must be provided to claim a tax deduction, or other matters.

Learn more about bitcoin donations here. To donate bitcoin, please visit this link.