ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੈਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਵੋਗੇ?

ਚੈਰੀਟੀ ਨੈਵੀਗੇਟਰ 4-ਸਟਾਰ ਦੀ ਸੀਲ
GuideStar ਗੋਲਡ 2019 ਦੀ ਸੀਲ